Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Algemene voorwaarden

1. Definities

Opdrachtnemer: 3Masters Opleidingen B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: Opdrachtnemer, die op basis van overeenkomsten van opdracht, gesloten met Opdrachtgever, werkzaamheden doet uitvoeren ten behoeve van Opdrachtgevers.
Derde(n): de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat of is aangegaan met Opdrachtnemer c.q. door Opdrachtnemer bij derden is ingehuurd ten behoeve van het uitvoeren van opdrachten voor de Opdrachtgever.

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht aangaat of is aangegaan met Opdrachtnemer.
Kandidaat: natuurlijke persoon, die zich met instemming van Opdrachtgever als deelnemer heeft ingeschreven voor een activiteit genoemd onder “Overeenkomst”, resp. Opdrachtgever indien Kandidaat op eigen naam de Overeenkomst sluit met Opdrachtnemer.
Opdracht/overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen overeenkomst van opdracht ten behoeve van Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever betreffende door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichtte of te verrichten werkzaamheden, daaronder begrepen aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Opdrachtnemer.
 2. Voorwaarden van Opdrachtgever c.q. afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden hebben slechts rechtskracht, indien deze door Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard en bevestigd.
 3. De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 4. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

3. Offerte en totstandkoming overeenkomst

 1. Ieder door Opdrachtnemer gedaan aanbod tot het doen uitvoeren van een opdracht blijft geldig gedurende een termijn van 14 dagen na de datum van de desbetreffende offerte, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een andere geldigheidstermijn is genoemd.
 2. Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 3. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever (“de opdracht”) komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:
  a. hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door Opdrachtnemer gedaan aanbod door Opdrachtgever mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
  b. hetzij, indien een opdrachtbevestiging of overeenkomst wordt toegestuurd, op het moment waarop Opdrachtnemer de aan Opdrachtgever toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging of overeenkomst heeft terugontvangen, dan wel op het moment dat Opdrachtgever de opdrachtbevestiging of overeenkomst mondeling of schriftelijk en ongewijzigd heeft aanvaard;
  c. hetzij, indien de door Opdrachtgever verstrekte opdracht wel of niet is voorafgegaan door een aanbod van Opdrachtnemer, op het moment waarop met de uitvoering van die opdracht een aanvang is gemaakt, bijvoorbeeld doordat door Opdrachtgever de medewerker van Opdrachtnemer, welke al dan niet bij derden is ingehuurd, daadwerkelijk te werk is gesteld.
 4. Het staat ieder der partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of een ander tijdstip is tot stand gekomen.

4. Annulering van de opdracht en bedenktijd

 1. Annulering van een opdracht door de Opdrachtgever kan alleen schriftelijk geschieden. De datum van ontvangst door Opdrachtnemer van de annulering geldt als uitgangspunt voor het hanteren van de annuleringsregeling.
 2. De opdracht kan door de Opdrachtgever tot uiterlijk één maand voor aanvang van de opdracht zonder kosten schriftelijk worden geannuleerd. Indien een opdracht binnen de termijn van één maand tot twee weken voor aanvang wordt geannuleerd, is Opdrachtgever verplicht 50% van de waarde van de opdracht aan Opdrachtnemer te betalen. Bij annulering binnen twee weken voor de eerste opleidingsdag is door Opdrachtgever de volledige in de Overeenkomst/opdracht vermelde prijs verschuldigd.
 3. De opdracht kan door Opdrachtnemer tot uiterlijk één maand voor aanvang van de opdracht zonder daartoe enige vergoeding verplicht te zijn aan Opdrachtnemer door Opdrachtgever worden geannuleerd. Binnen de periode van één maand voor aanvang van de opdracht behoudt Opdrachtnemer tevens het recht voor om vóór aanvang van en tijdens de opdracht locatie, data of lestijden te veranderen.
 4. In afwijking van dit artikel 4 geldt dat, indien Opdrachtnemer ten behoeve en in opdracht van Opdrachtgever bindende afspraken met derden heeft gemaakt, de kosten daarvoor bij annulering door Opdrachtgever volledig dienen te worden voldaan.
 5. Opdrachtnemer is bij annulering nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade / gevolgschade van Opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer.
 6. Als Opdrachtgever een consument is dan kan deze een overeenkomst met betrekking tot de opdracht gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 7. De mededeling tot ontbinding geschiedt per mail aan info@3masters.nl. De opdrachtnemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

5. Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer zal de opdracht uitvoeren met eventuele hulp van derden, die hun werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zullen verrichten. Opdrachtnemer is vrij in de keuze van deze derden en selecteert aan de hand van de aan Opdrachtnemer bekende hoedanigheden en kundigheden van de beschikbare derden enerzijds en van de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte inlichtingen betreffende de te verrichten werkzaamheden anderzijds.
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om een door Opdrachtnemer op te dragen werkzaamheden aan een derde, deze derde te betrekken bij andere dan de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden, anders dan na overleg met en schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer zal de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goede Opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat, eventueel overeengekomen termijnen gelden niet als fatale termijnen.

6. Duur van de overeenkomst van opdracht

 1. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor en zal voltooid zijn na de in de overeenkomst overeengekomen duur met dien verstande dat het in artikel 11 en 12 bepaalde kan resulteren in een eerdere beëindiging dan door partijen voorzien in de overeenkomst. Voor zover geen contractsduur in de overeenkomst is opgenomen, is de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn bevoegd na aanvang van de opdracht wegens een gewichtige reden de overeenkomst door tussentijdse opzegging te beëindigen. Er geldt dan een opzegtermijn van tenminste tien werkdagen onverwijld aan de wederpartij schriftelijk medegedeeld.
 3. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst kan ook plaatsvinden ingevolge het bepaalde in artikel 11 en 12.

7. Intellectueel eigendom

 1. De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door Opdrachtnemer in het kader van de opdracht worden gebruikt –waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d. of die het resultaat zijn van de door Opdrachtnemer krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden –waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d.- berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
 2. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet bevoegd tot openbaarmaking, wijziging of vermenigvuldiging van de in artikel 7.1 bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

8. Wijze van facturering

Facturering vindt, tenzij anders overeengekomen, bij aanvang van de opdracht plaats.

9. Betaling en zekerheid

 1. Opdrachtgever zal elke, door Opdrachtnemer in het kader van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, door overschrijving op de rekening van Opdrachtnemer, zonder aftrek, korting of verrekening.
 2. Bezwaren tegen juistheid van een factuur dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bij Opdrachtnemer te zijn ingediend.
 3. Onverminderd enig overig recht van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever bij geen of niet tijdige betaling van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn en is een rente verschuldigd van 1% per maand (of een deel daarvan) dat de betaling te laat plaatsvindt. Opdrachtgever zal in dat geval eveneens verplicht zijn aan Opdrachtnemer de in redelijkheid door haar gemaakte incassokosten te vergoeden.
 4. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever een redelijke voorschotbetaling dan wel (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen te verlangen. Indien Opdrachtgever nalaat het verlangde voorschot te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer bevoegd de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

10. Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

 1. Indien en voor zover op Opdrachtnemer enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal de waarde van hetgeen Opdrachtnemer heeft geleverd, respectievelijk de waarde van de factuur die betrekking heeft op het verrichten van de opdracht, waarin de oorzaak van de schade is gelegen, exclusief BTW, per schadegeval of samenhangende reeks van gevallen.
 2. In gevallen waarin Opdrachtnemer geen beroep kan doen op de beperking van aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de bedragen die door de verzekeringsmaatschappij van Opdrachtnemer worden uitgekeerd. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer. Onder Opdrachtnemer zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen de door Opdrachtnemer ingezette derden.
 3. Voor schade veroorzaakt door het opvolgen van aanwijzingen van de Opdrachtgever, zijn de door Opdrachtnemer ingezette derden dan wel door het werken met zaken, derden van de Opdrachtgever, een en ander in de ruimste zin van het woord, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk, tenzij deze schade (mede) is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van deze door de Opdrachtnemer ingezette derden.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van door deze(n) te lijden schade uit welke oorzaak dan ook.

11. Faillissement, surseance van betaling en liquidatie/overname

Ingeval van aanvraag van faillissement, aanvraag van surseance van betaling of hele of gedeeltelijke overname of liquidatie van Opdrachtnemer of Opdrachtgever wordt de desbetreffende partij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is de wederpartij gerechtigd, hetzij –verdere- uitvoering van de opdracht op te schorten, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele ontbonden te verklaren, onverminderd het overige aan de wederpartij toekomende recht, waaronder het recht volledige betaling en/of schadevergoeding te vorderen. Voorts wordt in die gevallen hetgeen de wederpartij overigens van Opdrachtgever te vorderen heeft, terstond opeisbaar.

12. Overmacht

 1. In geval van niet toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer worden alle verplichtingen van Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever opgeschort. Partijen zullen alsdan overleggen om tot een voor beiden acceptabele situatie c.q. aanpassing van de overeenkomst te komen. Mocht er geen acceptabele situatie c.q. aanpassing bereikt worden, dan hebben Opdrachtnemer en Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een –alle relevante omstandigheden in aanmerking genomen- redelijke termijn, welke tenminste een maand dient te belopen. In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet schadeplichtig.
 2. Als niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) aan de zijde van Opdrachtnemer gelden onder meer: onverwachte afwezigheid van eigen docenten van Opdrachtnemer of van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden (bijvoorbeeld door ziekte), stakingen, extreme weersomstandigheden, extreme verkeerssituaties, onderbrekingen van digitale lessen als gevolg van oorzaken van buitenaf (bijvoorbeeld storingen in het internet, of ingrepen door Opdrachtnemer als gevolg van dreigende veiligheidsinbreuken op het internet), storingen in nutsvoorzieningen, terreurdreigingen.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13. Geheimhouding

Opdrachtnemer en Opdrachtgever erkennen het confidentiële karakter van alle uit hoofde van hun relatie verkregen informatie, behoudens algemeen bekende en/of voor ieder toegankelijke informatie.

14. (Wettelijke) lastenverhogingen

Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wijzigingen optreden in wettelijke heffingen, is Opdrachtnemer gerechtigd deze heffingen voor reeds overeengekomen dan wel gerealiseerde opdrachten dienovereenkomstig aan te passen en aan Opdrachtgever door te belasten. Dit met inachtneming van door de overheid gestelde regels, met dien verstande dat deze aanpassing minimaal geschiedt conform het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, zoals jaarlijks door het CBS wordt vastgesteld.

15. Reclames

 1. Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken binnen veertien dagen na factuurdatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te reclameren, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als in artikel 15.1 bedoeld.
 3. Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer terecht reclameert, is Opdrachtnemer bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te laten verbeteren dan wel opnieuw te laten verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven.
 4. Indien Opdrachtgever niet binnen de door artikel 15.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

16. Vervaltermijn

Onverminderd het bepaalde in artikel 15 is Opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Opdrachtnemer de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 15.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

17. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.
 2. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waarbinnen Opdrachtnemer is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

18. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Opdrachtnemer gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf 30 dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Opdrachtnemer te kennen geeft tegen deze wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen geldig tot de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd.

Deze Algemene Voorwaarden van 3Masters Opleidingen B.V. zijn te vinden op en te downloaden van www.3Masters.nl.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo
Kunnen we je helpen?